Privacyverklaring

René Houtkooper Grafstenen gevestigd aan het Ritsevoort 18, 1811 DN Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

René Houtkooper Grafstenen (onderdeel van Artea Grafmonumenten)
Ritsevoort 18
1811 DN Alkmaar
072-5112560

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe RH Grafstenen met uw persoonsgegevens omgaat.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

 1. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@renehoutkoopergrafstenen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RH Grafstenen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • RH Grafstenen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

RH Grafstenen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RH Grafstenen) tussen zit. RH Grafstenen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, dit heeft geen gevolgen voor personen maar wordt gebruikt voor het verbeteren van de website.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

RH Grafstenen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens van de klanten worden bewaard zolang nodig is, dit in verband met verdere dienstverlening, de garantie en de gegevens die nodig zijn voor de bijzettingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

RH Grafstenen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RH Grafstenen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RH Grafstenen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@renehoutkoopergrafstenen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. RH Grafstenen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. RH Grafstenen wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RH Grafstenen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. ls u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@renehoutkoopergrafstenen.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 24 mei 2018